Langkau ke Kandungan Langkau ke Navigasi
Hak Cipta

Laman web ini (“redox.com”), bahan dalam redox.com, perisian, reka bentuk, teks dan grafik yang terdapat di redox.com dan pemilihan dan tata letak redox.com dimiliki atau dilesenkan oleh Redox Pty Ltd (“Redox”). Hak cipta ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta antarabangsa dan Australia.

Anda boleh melihat laman web ini dan kandungannya menggunakan pelayar web anda dan menyimpan salinan elektronik laman web hanya dalam operasi biasa pelayar web anda dalam melawat laman web ini. Anda juga boleh mencetak salinan bahan di laman web ini untuk kegunaan bukan komersial, dengan syarat anda mengekalkan semua hak cipta dan notis proprietari lain mengenai bahan tersebut.

Anda tidak boleh sebaliknya mengeluarkan semula, menghantar (termasuk menyiarkan), menyesuaikan, mengedar, menjual, mengubah suai atau menyiarkan atau menggunakan mana-mana bahan di laman web itu, termasuk petikan audio dan video, kecuali yang dibenarkan oleh undang-undang atau dengan persetujuan bertulis Redox terlebih dahulu.

Pautan ke Laman Web Pihak Ketiga

Laman web ini mengandungi pautan ke laman web pihak ketiga. Pautan disediakan hanya untuk kemudahan anda dan tidak menunjukkan, secara nyata atau tersirat, sebarang sokongan oleh Redox berkenaan laman web atau produk atau perkhidmatan yang disediakan di laman tersebut. Anda mengakses laman web tersebut dan menggunakan produk dan perkhidmatan yang disediakan di laman web tersebut atas risiko anda sendiri. Kami menafikan liabiliti untuk apa-apa kerugian atau kerosakan yang timbul daripada penggunaan pautan ke laman web pihak ketiga.

Terma & Syarat Jualan

Oleh kerana penggunaan produk yang dijelaskan dalam laman web ini adalah di luar kawalan Redox Pty Ltd, kami tidak membuat sebarang perwakilan atau jaminan berkenaan kesesuaian atau kebolehgunaan produk-produk tersebut untuk apa-apa tujuan. Menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan bahawa produk tersebut akan mempunyai kualiti dan sifat yang akan menjadikannya sesuai untuk apa-apa tujuan yang diperlukan, walaupun tujuan itu dimaklumkan kepada kami pada bila-bila masa. Ini termasuk tanggungjawab di pihak anda untuk menjalankan semua ujian yang sesuai dan semakan kualiti mengikut waktu yang ditetapkan pada produk dan mana-mana barangan yang dibuat daripada produk tersebut. Kami menafikan apa-apa liabiliti jika mana-mana produk tidak sesuai atau tidak boleh digunakan untuk mana-mana tujuan tersebut. Jualan dan penghantaran oleh kami bagi mana-mana produk yang dijelaskan dalam laman web ini adalah tertakluk kepada Terma & Syarat Piawaian Jualan kami.

Kenyataan Tanda Dagang

Semua tanda dagang, tanda perkhidmatan, nama dagang dan penjenamaan di laman web ini dimiliki oleh Redox atau pemegang lesennya. Redox tidak memberi anda sebarang lesen atau hak untuk menggunakannya tanpa keizinan bertulis terlebih dahulu.

Batasan Liabiliti

Penggunaan maklumat di laman web ini adalah atas risiko anda sendiri. Redox, pengarah, pekerja, pemegang saham, ejen dan wakil lain tidak akan, dalam apa jua keadaan, bertanggungjawab terhadap sebarang kecederaan, kerugian atau kerosakan yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan, atau ketidakupayaan untuk menggunakan, maklumat di laman web ini atau yang disediakan melalui laman web ini melalui e-mel. Batasan liabiliti ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada ganti rugi secara pampasan, langsung, tidak langsung atau berbangkit, kehilangan data, pendapatan atau keuntungan, kerugian atau kerosakan kepada harta dan tuntutan pihak ketiga.

Bidang Kuasa

Undang-undang negeri New South Wales, Australia adalah tertakluk kepada Penafian ini.