Product Details
CAS Number(s): 9016-45-9
Other Names
2-(Nonylphenyl)-.omega.-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) Ethoxylated nonylphenol Glycols, polyethylene, mono(nonylphenyl) ether Nonylphenol, ethylene oxide, condensate Nonylphenoxypolyethoxy ethanol Polyethylene glycol, nonylphenyl ether Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(nonylphenyl)-.omega.-hydroxy-