Product Details
CAS Number(s): 9016-45-9
Other Names
2-(Nonylphenyl)-.omega.-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)
Ethoxylated nonylphenol
Glycols, polyethylene, mono(nonylphenyl) ether
Nonylphenol, ethylene oxide, condensate
Nonylphenoxypolyethoxy ethanol
Polyethylene glycol, nonylphenyl ether
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(nonylphenyl)-.omega.-hydroxy-